Författararkiv kalle

Avkalle

Allt om bondgårdar

Bondgårdens olika djurBondgårdens olika djur

Bondgårdens olika arbetssättBondgårdens olika arbetssätt

Mjölkgården, vilka djur finns här

Enligt statistiken har antalet mjölkgårdar minskat i Sverige de senaste 40 åren. Året 1979 fanns det 46 000 mjölkgårdar i vårt land där flertalet gårdar var små lantbruk med 10 – 24 mjölkkor per gård. Detta kan jämföras med dagens cirka 3000 mjölkgårdar som visserligen är betydligt större mjölkgårdar med ett stort antal mjölkkor på uppemot 500 – 1000 kor per gård, men det innebär också enligt många yrkesverksamma inom jordbruksnäringen till en minskad inrikes mjölkproduktion som leder till ett ökat behov av importerade mjölkprodukter. Mer information om dessa siffror finner ni på Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) hemsida som presenterar aktuella siffror för dels antalet gårdar, mjölkproduktionen i procentandelar samt hur Sveriges mjölkgårdars miljöpåverkan ser ut jämfört med internationella mjölkgårdar.

Nötkreatur

På en mjölkgård hittar du kor (Bos Taurus) , dessa kallas också nötkreatur, nöt, kossor eller nötboskap. De är av familjen oxdjur och är som det heter domesticerade, det vill säga tamboskap eller tamdjur. Kon är det vuxna hondjuret som efter att ha fått en kalv producerar mjölk. Hanen kallas tjur, och det unga hondjuret kviga. Kalven kallas därmed efter sin könstillhörighet kvigkalv eller tjurkalv.

Denna art är idisslare och betar i huvudsak gräs och örter. En betesmark där kor går om somrarna kan innehålla lika många arter som en djungel, därmed är kor mycket viktiga för att bibehålla mångfalden av arter i våra svenska marker. I Sverige har vi en djurskyddslag som bland annat har gett beteskrav för kor, och enligt denna måste kor äldre än 6 månader ges möjlighet att beta utomhus på sommaren i minst 6 timmar per dag. Tidsperioderna för dessa betesmöjligheter kan variera efter vilken del av landet gården ligger, i södra Sverige ska korna ha tillgång till bete 6 timmar per dag i fler månader än i exempelvis längst upp i norr. Man har därmed tagit hänsyn till olika klimatförhållanden för den aktuella gården som korna finns på. Det har i tillägg blivit allt vanligare med lösdriftsstallar för kor på de modernare mjölkgårdarna idag än förr, då korna idag då inte står uppbundna utan istället kan ströva fritt inomhus vintertid och kan utöva sina naturliga beteenden att ströva ganska så fritt samt röra sig obehindrat. I dagens mer modernare ladugårdar kan korna därmed röra sig fritt mellan utfodringsplatser, ligg/viloplats och mjölkningsstationen. De bor alltid tillsammans med andra kor, då de är utpräglade flockdjur. Både de företag som köper mjölken från mjölkgårdarna och djurskyddsmyndigheten har som uppgift att kontrollera mjölkgårdarna för att se efter att korna efterlever djurskyddslagen och har det så bra som möjligt.

Storleken på kor och vilka raser som främst används i Sverige

Kor varierar mycket i storlek efter ras. Vissa är specifika mjölkraser, andra används främst som dragdjur medan det också finns specifika köttdjurraser inom denna art.

På våra svenska mjölkgårdar används främst raserna Svenskt Låglandsboskap (SLB) som är svartvitbrokiga, samt Svensk Rödbrokig Boskap (SRB). Den sistnämna rasen är brunrödvitbrokig i pälsfärgen. En ko kan bli så gammal som 20 år gammal om hon får vara vid god hälsa.

Lammgården

På en lammgård finns får som används till både ull-, skinn- och köttproduktion men också mjölkproduktion. I Sverige finns ca 8000 – 9000 företag som driver lammproduktion på ett eller annat sätt, detta är dock en minskning från 1970-talets ca 10 000 företag som driver lammproduktion. Enligt jordbruksverket har vi fått en betydande ökning av antalet får i Sverige de senaste 10 år, detta trots minskningen av antalet företag med lammproduktion.

Tamfår

Tamfår (Ovis Aries eller Orientalis) är domesticerade varianter av vildfåret (Ovis) och är ett partåigt hovdjur som idisslar sin föda. Vissa raser är specialiserade på mjölk medan andra kött eller ull. Ytterligare ett antal raser är så kallade kombinationsraser.

Efter hunden är fåret troligtvis det tidigaste domesticerade djuret, och därmed har människan hållit sig med får och lamm i miljontals år. Fåret har länge varit mycket viktigt för människan då det var fåret som människan kunde få ull till kläder, samt kött och mjölk till mat. Genom detta har fåret haft en mycket stor betydelse för både samhällsekonomin och hushållsekonomin – ylletextilier var en mycket viktig handelsvara var man än kom i världen.

Var fåren trivs bäst

Oavsett biotop så trivs fåret i högt belägna betesmarker. Om fåren får välja själva så föredrar dem torra betesmarker, viloplatserna brukar vara på en kulle eller i annan högt belägen terräng. Får är flockdjur och de lever naturligt i flock, vilket medför att de lätt drivs med hjälp av vallhund och herde dit de ska.

Får är idisslare

Eftersom fåret är en idisslare så har den fyra magar. Dessa magar heter våm, nätmage, bladmage och löpmage. Får föredrar att beta allt från blad och bark från bland annat sälg och asp till gräs och örter. Det finns platser i världen där en överpopulation av får förorsakat en skadlig avbetning, det finns regioner runt medelhavet som är typexempel på detta där växtligheten blivit i princip obefintlig efter att får betat bort all växtlighet.

Vad fåren kallas

En hona som är ett får kallas för tacka, en hane kallas för bagge. Fårens ungar kallas för lamm. På Gotland kallar man även de vuxna fåren för lamm och ungarna för lammungar. Det är inte ovanligt att skinn efter vuxna får kallas för lammskinn istället för fårskinn, även på fastlandet.

Betestillgång

Det är alltid så att fårskötsel är helt beroende av tillgången på bete. För att en lammgård ska gå med vinst och djuren må bra så måste det finns gott om bra betesmarker anslutna till gårdsdriften. Fåren bör få ullen klipp två gånger om året för att fåren ska må så bra som möjligt.

Grisgården

På grisgården finns det grisar och en grisproduktion, där köttproduktion brukar vara det främsta syftet med företaget och gårdsdriften.

Med våra svenska djurskyddsregler ställer vi i Sverige högre kravpå de gårdar som har grisuppfödning än de länder som enbart förhåller sig till EU:s djurskyddsregler. Därmed har vi i Sverige grisar som lever mycket bra liv och tas mycket väl om hand jämfört med i många andra länder.

Så många grisar finns i Sverige

I Sverige har vi några hundra tusen suggor som varje år föder miljontals kultingar som går till slakt när de vuxit sig stora nog för det. I Sverige fanns det flest grisar 1980 då det fanns 2 600 000 grisar i landet, men den siffran har som sagt gått ner sedan dess.

Det är vanligt att grisar hålls inomhus och får böka runt i strö, istället för utomhus – även om det också förekommer. I Sverige är det sedan 1986 förbjudet att tillsätta antibiotika och tillväxtförhöjande preparat i grisarnas foder.

Tamgrisen

Tamgrisen (Sus Domestica eller Sus Scrofa Domestica)har varit domesticerad sedan cirka 9000 före Kristus och den finns i ett flertal olika raser, storlekar och färgvarianter. Vissa raser är vanliga som sällskapsdjur istället för hund. Utvecklingen av olika raser hos Tamgrisen tog fart först under sent 1800-tal. I Sverige har vi en inhemsk ras i Linderödssvinet som är en svensk lantras samt den enda svenska oförädlade rasen av arten gris. Linderödssvinet är mycket uppskattat av självhushållare som gärna håller gris för eget hushållssyfte.

Vad grisar äter

Grisar är allätare och ges ett varierat foder, däribland matrester från hushåll eller industriell matproduktion. Förr var det vanligt att man drev ut grisarna i skogen för att låta dem böka i jorden efter ekollon och rötter.

Hönseriet

Höns som bondgårdens främsta inriktning

I Sverige har vi bondgårdar som fokuserar främst på höns och hönsuppfödning. Vissa har äggproduktion som inriktning, andra rashönsuppfödning eller köttproduktion. Det är vanligt att ha några höns för privat bruk på många mindre gårdar eller torp runt om i landet för att det är trivsamt att ha några hönor som går och sprätter ute på gården, eller när man kan hämta sig några ägg ute i hönshuset till den där sockerkakan som man vill baka. Sen är ju den där praktfulle och trevlige tuppen som galer stolt mycket fin att se på i vårsolen där han spatserar bland sina hönor och ulliga små kycklingar.

Lantrashöns

Det är hos de privata hobbygårdarna som vi främst finner de svenska lantrashönsen, och dessa finns i ett urval på cirka 11 hönsraser. Intresset för dessa är stort, och det finns till och med klubbar och föreningar för ägare till våra svenska lantraser. Man vill bevara dessa, och all avel sker efter tanken på en genbank. Hos höns gör man detta genom att använda sig av en levande baspopulation av hönor och tuppar inom de raser som man anser viktiga att bevara inför framtiden.

Ekologiskt jordbruk och djuren på ett sådant

Möjlighet till lösgående är viktigt

På ett ekologiskt jordbruk ska djuren hållas lösgående. Där hos de ekologiska jordbruken som man har som grundregel att också grisar och fjäderfä får vistas utomhus samt få grovfoder istället för konstant uppstallade. Man får endast använda läkemedel till djuren när det verkligen behövs, och djurägaren måste ha dokumenterad kunskap om djurhälsa samt djurskydd.

Genbanker

På det ekologiska jordbruket jobbar man ofta med genbanksdjur och genbanksväxter. Detta innebär att djur med specifika gener är extra viktigt inom denna jordbruksform. Enligt Jordbruksverket är ekologiskt jordbruk den produktionsform som används mest för att bibehålla den biologiska mångfalden i kombination med att minska jordbrukets miljöpåverkan och värna om djurens välmående. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel hållbart och långsiktigt. Naturens resurser ska påverkas så lite som möjligt, och all produktion ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv.

Man kan bort beskriva ekologisk produktion som jordbruk som innehåller:

 • Ekologisk djurhållning, detta innefattar också vattenbruket
 • Ekologiskt odling av växter
 • Livsmedel som bearbetas och förädlas, jäst och foder

Inom det ekologiska jordbruket är det viktigt att bevara sällsynta och utrotningshotade raser.

Med hjälp av den ekologiska produktionen inom jordbruket når vi lättare Sveriges miljömål.

Redskap och maskiner på bondgården

Maskiner är en viktig del av jordbrukets produktion

Inom jordbruket och på lantgården finns en rad maskiner som används för att effektivisera arbetet både med odling av grödor samt skötsel av djuren på gården. Många maskiner underlättar främst jordbearbetning och foderproduktionen på lantgården.

En traktor med frontlastare är ett allmänt och viktigt redskap som det går att koppla en rad viktiga redskap som exempelvis skördetröskan, harven, balinplastaren, harven, plogen, slåttermaskinen, hövändaren, såmaskinen, skopan, pallgaffeln, plogbladet och rundbalsgripen.

Redskap

Andra vanliga redskap på ett jordbruk är hässjan, högaffeln, lien, mjölkmaskinen, hacka, årder (som är ett djurdraget redskap i form av en plog som man plöjer åkern med) och grep.

Samtliga maskiner och redskap på jordbruket är till för att underlätta samt effektivisera arbetet och produktionen för lantbrukaren.

Redskap kan dras efter häst

På vissa jordbruk har man som mål att minimera användandet av fossila bränslen och man fokuserar då oftast på att använda redskap dragna efter häst. Hästen i sig själv blir då också en form av lantbruksredskap, som minskar det fossila avtrycket samt eventuella markskador som kan uppstå med bland annat skogsmaskiner samt traktorer.

Maskiners inverkan

Djurskötsel i ett 100 % mekaniserat jordbruk sker ofta inomhus och kallas ibland för industriellt jordbruk. Samhällsutvecklingen har påverkats mycket av mekaniseringen inom jordbruket. En spannmålsskörd på 7000 kg spannmål per hektar (inom det konventionella jordbruket) är inget konstigt idag utan hör istället till det normala. Innan mekaniseringen, om man ser så långt tillbaka i tiden som till år 1850-talet låg en normal spannmålsskörd på cirka 700 kg spannmål per hektar och krävdes det att en bondefamilj med drängar och pigor lägga ned cirka 150 arbetstimmar per år och hektar för att få ut den mängden spannmål.

Hästen som jordbruksredskap

Hästen och människan historiskt

För så länge sedan som för 5000 till 6000 år sedan började människan hålla sig med häst som husdjur och redskap. Man använde dem till en början som packdjur, men också som transportmedel då människan fortfarande var nomader på den tiden. Hästen har varit viktigt för transport landvägen samt vid utvecklandet av jordbruket och skogsindustrin. Än idag finns det företagare som arbetar med främst hästen som arbetsredskap, till trots för att det finns traktorer.

När användandet av häst som dragdjur började spridas runt om i världen så gick det snabbt med utvecklingen av häst som ett medel i krig. Man har använt hästen i krig sedan ca år 800 före Kristus, och den användes främst till att dra tunga laster med vapen och mat. När vi historiskt sett kommer fram till medeltiden så har hästen blivit ett redskap för riddare som stred mot varandra på hästryggen. Hästen har nu fått en mer aktiv roll på slagfältet och i krigen. Länge både används och tränas hästar för och i strid. Dock används den också mer av vanliga människor som inte är i krig, inom jord- och skogsbruket som dragdjur.

När dragredskap uppfanns ändrades mycket

På 1800-talet togs dragredskap fram som användes efter häst för att bland annat plöja, så och harva marken.

Kontakta oss här för mer frågor kring bondgårdar och jordbruksproduktion:

Bondgårdar och olika varianter av dessaBondgårdar och olika varianter av dessa

Avkalle

Starta egen bondgård som hönsbonde

Att vara bonde kan innebära olika typer av arbeten med en bondgård som att odla grödor, spannmål, ha mjölkkor, får, grisar, lamm eller höns. En del bönder väljer att starta en bondgård med fler av alternativen, men även att specialisera sig inom endast ett område. Vill man bli hönsbonde, finns det saker man ska tänka på om man endast vill sälja ägg.

Skaffa höns och lyxig takdusch till huset på bondgården

Att skaffa höns för uppfödning och äggläggning kräver tillstånd från Jordbruksverket. Därför ska man lämna in en ansökan för att registerna sin anläggning med höns. Det är smart med tips som är

bra att känna till när man skaffar höns som vilken art, eller hur många man ska ha. En bondgård behöver ett bra boende då man bor på sin egen bondgård dygnet runt. Ofta har en bondgård ett flertal huskomplex tillsammans med ett bostadshus.

Efter en hård dags arbete på gården behöver man egentid och avkoppling och då kan man skaffa sig moderna och snygga inredningsdetaljer till bostaden. Inget kan vara mer avkopplande att komma hem till som en härlig dusch och ska man skaffa sig en riktigt bra dusch av hög kvalitet, kan en funktionell och snygg svart takdusch passa in perfekt i hemmet! Duschen är praktisk då den är placerad i taket och man behöver bara slå på vattnet och njuta! Designen är också ren och enkel med en känsla av lyx när man är trött efter ett dagligt arbete på en bondgård med höns.

Hönor ska må bra

Om man har värphöns är det mycket viktigt att de trivs och har tillgång till att gå ute och sprätta. Tillsammans med stor hönsgård, värpreden och hönshus, kan man med gott samvete veta om att hönorna trivs. Det finns många som värnar om att höns ska vara frigående och

lyckliga höns sägs lägga godare ägg och äger man fler än 50 höns, måste äggen stämplas.

Ägg är enligt många mycket godare från glada höns som har tillgång till utevistelse och då kategoriseras äggen som ekologiska. Det har blivit allt mer populärt att köpa ekologiska ägg, både för vetskapen om att värphönsen inte har lidit i onödan i trånga utrymmen, samt att smaken är mycket bättre.

Någon som verkligen värnade om hönornas välmående var en av Sveriges mest folkkära person och författare Astrid Lindgren. Hon stred tillsammans med Djurens Rätt om att man inte ska ha trånga burar till höns, men tyvärr ses det fortfarande inom industrin av äggläggning. Så det finns många fördelar med att ta ställning som hönsbonde att värna om hönsen, för då får man riktigt glada hönor och väldigt goda och efterfrågade ägg!

Avkalle

Här hittar du maskiner till bondgården

Funderar du på att starta en bondgård med allt vad det innebär? Livet på landet kan verka som en lugn och skön tillvaro, men är man bonde är den bilden av verkligheten långt ifrån sann. Det som är viktigt att ha som bonde är rätt maskiner. Utan dem klarar man sig inte så länge, speciellt inte om man planerar att gå med ekonomisk vinst.

Är du beredd att bli bonde?

Många drömmer om att flytta ut på landet långt ifrån bilar, stress och betong. Men att bo och leva på landet är inte alltid sådär underbart som nog många föreställer sig, speciellt inte om man är bonde. Att vara bonde är allt annat än harmoniskt. Det är hårt arbete från morgon till kväll, alla dagar i veckan. Om det är storhelg eller ej bryr sig varken grödor eller djur om, så det gäller att vara beredd på att ge allt man har för gården och lite till. Innan du säljer allt och flyttar ut på landet för att leva ett liv som bonde, bör du veta vad du ger dig in på. Gör gärna lite egen efterforskning för att ta reda på vad bondelivet egentligen innebär.

Köp maskiner till gården

Lantbruksmaskiner är ett måste på en bondgård. Även den lilla bondgården behöver maskiner för att arbetet ska gå lättare och bli mer effektivt. Men nya lantbruksmaskiner är väldigt dyra och därför väljer många att köpa dem begagnade hos exempelvis Blinto eller Blocket. Där kan man hitta riktigt bra begagnade fordon som gör jobbet minst lika bra som de nya maskinerna. Men även begagnade maskiner kommer lätt upp i flera hundratusentals kronor så ett lån av något slag är sannolikt behövligt för att kunna köpa sin maskin. Förutsatt att bondgården är ett företag, kan ett företagslån vara bra för att kunna göra investeringar som köp av traktorer med mera.

Avkalle

Köpa slitstarka kläder till bondgården

I Sverige finns det cirka 63 000 bondgårdar och 170 000 som jobbar med jordbruk. På senare tid har allt fler människor upptäckt fördelarna med att flytta till landet och börja driva en bondgård. Ett liv på landet är en idealisk flykt från det höga tempot och den tunga trafiken i storstaden. Att bo på landet är lockande då det innebär att du är omgiven av växter, djur och storslagen natur.

Några anledningar till att människor väljer att bo på landet:

 • Ger mer frihet. Livet på bondgården innebär mycket mer frihet och att du inte behöver tänka på vad grannar ska säga. Du kan till exempel måla ladugården hur du vill och plantera dina grönsaker var som helst.
 • Är lugnt och harmoniskt. En av de största fördelarna med landsbygden är frånvaron av stadsbuller och tung trafik. Här kan du njuta av ljudet från fåglarna och vinden som susar.
 • Låter dig umgås med djur. Om du gillar djur finns det inget bättre än att uppfostra hästar, kossor och kycklingar på bondgården.
 • Minimerar din miljöpåverkan. Genom att odla din egen mat kan du spara mycket pengar och samtidigt bli mer miljövänlig.
 • Stärker ditt band till familjen. Om du har en familj kan du stärka banden mellan familjemedlemmarna genom samarbetet på bondgården.

Hemligheten bakom att lyckas driva en bondgård på landet är att planera och göra rätt förberedelser. Inte minst behöver du rätt utrustning och arbetskläder för att kunna sköta bondgården effektivt.

Förbered dig med rätt kläder och handskar

De som arbetar på bondgårdar känner väl till behovet av att bära lämpliga kläder. När du sköter en bondgård kommer du göra allt från att gräva jord och skotta snö till att skörda och städa stallet. Alla dessa sysslor innebär att du kommer bli utsatt för smuts, fukt, kyla, värme och stark sol. Av denna anledning behöver du bra kläder av hög kvalitet som tål slitage och hårda tag.

En varm rekommendation är att överväga kläder från Garphyttans varumärke som är utvecklade för att tåla tuffa förhållanden. Faktum är att Garphyttan symboliserar det klassiska brukssamhället med livet på gårdar, smedjor, hyttor och arbete i skog och mark. Garphyttans kläder har fördelen att vara både bekväma och multifunktionella.

Titta bara på deras stora sortiment av långärmade skjortor som lämpar sig utmärkt för såväl fysiskt arbete som friluftsliv. Långärmade skjortor spelar en viktig roll när du jobbar på en bondgård eftersom de skyddar dig från den gassande solen. De fungerar också utmärkt att använda under jackan på vintern. Du hittar ett brett sortiment av olika modeller i olika utförande som till exempel ”Garphyttan Original Flannel Shirt Red” – en mjuk och behaglig flanellskjorta som kan användas i allt från hemmafix till trädgårdsskötsel. Förutom skjortor hitta du mycket som behövs på Garphyttan.

Du hittar bland annat:

 • Byxor
 • Tröjor
 • Jackor
 • Strumpor
 • Fleece

På bondgården är dina händer utan tvekan den mest utsatta kroppsdelen. Du kommer att ständigt arbeta med händerna och hantera vassa verktyg, tunga material, kemikalier och smutsiga föremål. Det är därför värt alla pengar att investera i högkvalitativa skyddshandskar som hjälper till att skydda dina händer. De bästa skyddshandskar du kan köpa är den mångsidiga och slitstarka ”Skullmanhandsken” som du också hittar på Garphyttan. Denna ofodrade handske är helt i skinn och är perfekt för de flesta aktiviteter i naturen.

Avkalle

Framtidens moderna bondgårdar

Framtiden är redan här i dagens jordbruk och djurhållning med moderna lösningar. I takt med att tekniken går framåt med fantastiska innovationer ser man redan idag en hel del uppgraderingar och moderna förbättringar på bondgårdar. Med nya tekniska lösningar på både mindre eller större bondgårdar värnar man mer om miljön och djuren.

Nya lösningar för bondgårdar och smarta enskilda avlopp

De lösningar som finns för dagens dagens smarta jordbruk är revolutionerande och underlättar mycket för bönderna. En smart lösning för att skapa miljövänlig energi är effektiva komposter på en bondgård. Med ny teknik kan man omvandla allt i komposten till biogas. Resterna som sedan blir över kan spridas som naturligt gödsel på åkrarna runt bondgården. När det kommer till effektiv mjölkning finns det smarta mjölkrobotar som mjölkar korna automatiskt. Även de moderna traktorerna på bondgårdarna idag har ofta inbyggda gps-system och man pratar även om smarta bondgårdar med AI-system. När man ska ta hand om sådden kan moderna skördetröskor, med massor av ny teknik, underlätta när man skördar. När man äger en bondgård eller ett hus runt gården kan det vara riktigt bra med enskilt avlopp med smarta funktioner som har effektiva filter och bland annat biobäddar!

Smarta energilösningar på bondgårdar

För att bli ett klimatsmart jordbruk kan man driva bondgården med en stor del av solenergi! Fördelen med solenergi är att de solpaneler man får installerade får mycket utrymme då taken på bondgårdar ofta är större än på vanliga hus. Solceller gör att man spar mycket pengar och ett bra exempel är när Husby Gård satsar på 2500 kvm solceller där man kommer upp till hela 2500 kilowattimmar per dag! Detta motsvarar ett halvår av elförbrukning i en normalstor villa. En annan bra källa till energi för en bondgård är att införskaffa ett vindkraftverk. Idag finns det mindre vindkraftverk som är anpassade mer för privata gårdar och hem av olika slag. Fördelen med att producera el genom ett eget vindkraftverk är att man, precis som med solenergi, även sparar mycket pengar. Det man ska tänka på när man skaffar ett eget vindkraftverk för att driva sin bondgård är att först se till att ansöka om tillstånd hos kommunen. En bondgård som drivs av moderna maskiner, sol-, och vindkraft blir en miljösmart investering för framtiden. Då kan man ha gott samvete och bidra till en bättre värld och dessutom spara pengar!

Avkalle

Byta tak på bondgårdens byggnader

På en bondgård finns det ofta flera byggnader. Det kan vara boningshus, lador, stall och andra ekonomibyggnader. Många gånger har taken inte skötts så bra och om man tar över bondgården kan det vara dags att byta tak på alla byggnader. Men hur går det till?

När är det dags att byta tak?

Att veta när det är dags att byta tak är inte helt lätt. När det har börjat läcka in är det definitivt dags, men redan innan kan taket vara dåligt. Det kan vara klokt att ta ut en expert för att undersöka takens skick. Ibland kan det först vara nödvändigt att tvätta taken. Det förekommer nämligen att tak är så smutsiga att man inte ser det egentliga ytskiktet på dem.

Anlita proffs för arbetet

Att byta tak är ett stort arbete, även om det bara är på en byggnad. När man anlitar villatakspecialisten.se/ vet man att arbetet blir ordentligt gjort med en gång. Experter kan också råda en till vilken typ av material man bör ha på det nya taket. De olika materialen har både fördelar och nackdelar och när man inte kan det här med tak kan det vara lite svårt att avgöra vilken typ av material som passar på vilka byggnader.

Fördelar med ett takbyte

Ett takbyte har flera fördelar. För det första kommer byggnaden som helhet att hålla betydligt mycket bättre när den har ett helt tak. Har det gamla taket läckt in vatten kan det redan ha orsakat skador, men när ett nytt tak är på plats kan man åtgärda det som skadats inomhus. En ytterligare fördel med att göra ett takbyte är att byggnadernas värde stiger. Att byta tak kostar en hel del pengar, men i regel finns det bidrag att få. Man kan också använda sig av ROT-avdraget i vissa fall. Pengarna man lagt ner kommer man att få igen om det är så att man ska sälja sin gård. Dessutom kan man i lugn och ro veta att djur och människor inte löper risk att skadas av rasande tak som innan varit i dåligt skick.

Avkalle

Ta sig runt på bondgården under vintern

På sommaren är det skönt att bara slänga på sig ett par skor och gå omkring över gårdsplanen eller i hagarna. Man behöver inte tänka på att det är svårt att ta hem djur, ta sig till affären eller liknande. Visst kan det vara lite klurigt om det regnat kraftigt, men det är inget mot vad vintern kan medföra.

När snön lägger sig

Så, nu när vintern närmar sig är det dags att börja fundera över snön. En snöskoter är ett utmärkt transportmedel och arbetsredskap på en bondgård. När snön lägger sig åker skotern ovanpå den och man kan ta sig fram nästan överallt. Man kan även fästa en vagn eller flera bakom skotern så hela familjen och husdjur kan åka med. Eller varför inte ta skotern till affären när det är dags att handla?

Ta sig fram på is

En skoter kan också ta sig fram på is. När det gäller is som ligger på sjöar gäller det dock att vara försiktig. Testa först så isen håller. En skoter väger många hundra kilo. Är du osäker kanske det är bättre att ta en gammaldags spark. Den väger knappt ingenting, den går snabbt och samtidigt får man fysisk motion.

Bil och snö

Även om du har en snöskoter kan också en bil som tar sig fram i snö vara bra att ha. När du har djur på bondgården vet du inte om något av dem plötsligt måste till veterinären och en hästtransport kan inte fästas bakom en snöskoter. När det gäller bilen bör den ha hög markfrigång och riktigt bra däck. Det skadar inte med fyrhjulsdrift och ha gärna kontakt med någon som kan ploga om du inte har en traktor och löser det på egen hand. Faller det extremt mycket snö kan inte ens den bästa fyrhjulsdrivna bil komma fram och då är bondgården insnöad med allt vad det innebär.

Avkalle

Allt om ekologiska bondgårdar

Att starta en bondgård kan vara ett stort projekt men också mycket givande, utmanande och roligt! Något som har blivit allt mer trendigt och populärt är att nischa sig med ekologiska produkter som kommer både från djur, spannmål och grödor.

Flytta till bondgård och smart ekonomisk förvaltning

Om man bestämt sig för att öppna en ekologisk bondgård, finns det en hel del man måste tänka på och ordna innan starten. Då kan det också vara bra att ha koll på saker man behöver till gården som viktiga redskap, maskiner och se till att gärna köpa från samma leverantör. Fördelen med att välja en och samma leverantör på bruksvaror och maskiner, är att man har allt samlat på samma ställe när man sedan ska se över den ekonomiska biten. Det är också bra att tänka på aspekter som hur långt man har till närmaste livsmedelsbutik, samt att ha nära till sjukhus. Med jämna mellanrum kan man behöva renovera och då går det bra med smarta tips på renovering av gården som man ska ha i åtanke. Att ha ekologisk bondgård kräver även att man tänker över om det finns en ekonomisk lönsamhet och om det finns en stor efterfrågan i just det område man startar sin verksamhet. Innan man flyttar ut till sin bondgård, kanske man bor i en bostadsrätt och en bostadsrätt ägs av fler personer i en fastighet. Om man är delägare i en bostadsrättsförening eller själv äger en fastighet, kan man bli avlastad med en smart ekonomisk förvaltning som tar hand om allt från ekonomi och teknisk förvaltning, till juridiska ämnen och fastighetsunderhåll. Då har man mycket mer tid över för sin nystartade, ekologiska bondgård som man kan flytta ut till permanent.

Krav för ekologisk produktion på en bondgård

Grundkraven för att starta en ekologisk produktion på en bondgård, är att man ansöker om att få certifiera sin produktion med ett godkänt kontrollorgan. I Sverige kan man vända sig till Länsstyrelsen först för godkännande och sedan välja ett kontrollorgan som SMAK Certifiering AB, Kiwa Sverige AB, eller HS Certifiering AB. Det är Jordbruksverket som delegerat dessa kontrollorgan uppgiften att godkänna ekologiska gårdar. Man måste följa EU:s riktlinjer för all ekologiskt produktion och se till att man har rätt förutsättningar. Det är bra att bestämma sig för vilka olika typer av produktion på en gård som man vill ha. Det kan vara mjölk, kött, spannmål eller grödor. Antingen väljer man allt, eller specialiserar sig på en viss produktion.

Avkalle

Fixa taket

Att ha ett tak som läcker eller är trasigt kan leda till stora skador du behöver åtgärda. Därför är det viktigt att du ser över de tak som finns på din gård för att på så sätt kunna fixa ett nytt tak innan det är för sent. Ett annan tillfälle då man kan behöva byta ut taket är om du är ute efter att köpa en bondgård. Det är inte sällan gamla gårdar kommer med ett visst renoveringsbehov. Bland annat kan du behöva åtgärda ett gammalt tak innan ni är redo att flytta in. Oavsett av vilken anledning du behöver renovera taket så är det här inlägget för dig.

Anlita hjälp

Att byta ut taket på egen hand kan vara riskfullt. Därför ska du överväga att anlita någon som hjälper dig med det. Om taket består av plåt öppnar du din sökmotor och söker efter plåtslagare + tak för att få upp ett resultat som visar de olika plåtslagarna som finns i din närhet. En annan fördel med att anlita någon istället för att göra det själv är att du kan vara säker på att jobbet blir ordentligt gjort eftersom takläggare och plåtslagare är proffs på det de gör. Många gånger kan det till och med gå snabbare att anlita någon eftersom de har fixat tak förut. Så om det är lite mer brådskande ska du absolut överväga att anlita ett proffs istället för att göra det själv. En bra sak som kan vara bra att tänka på när du ska anlita hjälp är att du kan jämföra de olika plåtslagarna och takläggarna för att se vilka som passar dig och din budget bäst. Du kan höra av dig till företag i din närhet och fråga efter en offert.

Gör det själv

Men om du har en viss erfarenhet, är händig och inte är rädd för höjder kan du fixa taket själv. Det kan vara svårt att åtgärda ett helt tak på egen hand, men om det bara är några pannor som behöver bytas ut kan du göra det själv. Väl där uppe på taket kommer du att kunna se din bondgård och alla djuren från ett perspektiv du inte haft förut, vilket kan vara en anledning så god som någon att fixa taket själv.

Avkalle

Julpynt på gården

Finns det något mer idylliskt än att fira jul på landsbygden på en riktig bondgård? Men för att din gård ska bli lika idyllisk som du tänkt det krävs det att du använder dig av rätt pynt. Därför kommer vi i det här inlägget att ge dig några tips på hur du kan pynta din gård inför jul.

Julgran

Såvida du inte har tillgång till en egen skog och kan välja ut de granar som ska få höja stämningen till jul på gården, kan du köpa julgran hos er närmsta återförsäljare eller en butik som finns online. Om du har en stor gård kan du pynta gården med flera granar. Förutom att du kan ha granar inomhus kan du även använda granar för att få resten av gården i julstämning. Du kan till exempel köpa eller hugga en större gran och ställa den på gården, sätta i belysning och låta granen lysa upp gården. Har ni djur på gården kan det vara fint om de också får en gran eller två.

Belysning

Att använda sig av belysning kan både lysa upp mörkret och få din gård att komma i julstämning. Det finns massor av bra belysning du kan köpa och sätta upp runt om på gården. Det är till exempel vanligt att man köper olika sorters ljusslingor och sätter upp dem i träd, buskar, längs staket och längs husväggen.

Inomhuspynt

I det här inlägget har vi hittills bara berättat om hur du kan pynta själva gården. Men det är förstås viktigt att pynta inomhus också. Det finns massor med olika sorters julpynt du kan köpa och pynta ditt hem med. Några exempel på typiskt julpynt är tomtar, änglar, snö, renar och polkagrisar. Allra helst ska pyntet gå i julens färger vilket oftast är grönt, rött, guld och vitt. Det finns dessutom en hel del fin belysning du kan köpa som passar fint till jul – till exempel stjärnor och ljusstakar.

Pyssel

Sist men inte minst kan du skapa ditt eget julpynt med pyssel. Om ni till exempel har halm går det bra att använda till att pyssla. Det är till exempel fint med stjärnor i halm. Men du kan också använda halm för att skapa en klassisk bock, vilket används som julpynt sedan långt tillbaka i tiden. Förutom att du kan skapa olika sorters pynt med halm, finns det massor av andra sorters julpynt du kan skapa på egen hand. Ifall du är osäker på vilket sorts pynt du ska pyssla med kan du vända dig till internet. På internet finns det massor av inspiration på julpynt du kan skapa på egen hand. Oftast finns det också praktiska guider på hur du gör för att skapa pyntet, som är enkla att följa. Om du har barn kan det vara roligt om ni tillsammans skapar och pysslar det pynt ni använder för att pynta hemmet inför jul.